Samen naar passende zorg en ondersteuning voor volwassenen met overgewicht en obesitas

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) heeft samen met zeven gemeenten het ‘Basismodel Netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas’ ontwikkeld. Doel van deze netwerkaanpak: gemeenten helpen om op lokaal of regionaal niveau sluitende zorg en ondersteuning te organiseren voor volwassenen met overgewicht of obesitas. Het basismodel beschrijft hoe zo’n netwerkaanpak eruit kan zien.

 

Beleidsmakers, bestuurders, managers, projectleiders en professionals uit het sociaal en medisch domein die actief betrokken (willen) zijn bij het opzetten en uitvoeren van een netwerkaanpak kunnen dit basismodel als leidraad gebruiken. Bij het samenstellen van het basismodel hebben we rekening gehouden met de laatste stand van de wetenschap, wettelijke bepalingen en landelijk en regionaal beleid.

Impact
Netwerkaanpak
Samenwerken
Tools

Persoonlijke en maatschappelijke impact

Ruim 50% van de volwassen in Nederland heeft matig of ernstig overgewicht (obesitas). De prognose is dat dit aantal de komende jaren verder zal stijgen als we niets veranderen in de aanpak en meer investeren in het voorkomen ervan. Overgewicht heeft invloed op iemands gezondheid en welbevinden. Zo zijn er meer dan 200 aandoeningen die een relatie hebben met obesitas. De Nederlandse Gezondheidsraad en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben obesitas als ziekte erkend. Overgewicht en obesitas hebben ook veel invloed op zorgkosten, het gebruik van sociale voorzieningen en arbeidsgerelateerde kosten. Dat vraagt om een benadering die alle factoren in kaart brengt die overgewicht veroorzaken en in stand houden én die deze factoren in samenhang behandelt: de netwerkaanpak.

Over de netwerkaanpak

Een aanpak op leefstijl alleen is vaak niet voldoende. Vooral mensen met meerdere problemen – bijvoorbeeld door ziekte, armoede of in het gezin – en mensen met zwaardere vormen van overgewicht zijn extra kwetsbaar. Zij zijn gebaat bij een brede aanpak op maat in een netwerk van zorg- en hulpverleners uit medisch en sociaal domein en mensen uit hun naaste omgeving. Het basismodel beschrijft zo’n brede netwerkaanpak. Beleidsmakers, bestuurders, managers en professionals kunnen met behulp van dit organisatiemodel een eigen lokale variant inrichten.

Ons doel: zoveel mogelijk gemeenten – groot én klein – helpen sluitende zorg en ondersteuning te realiseren voor volwassenen met overgewicht en obesitas. Dat begint met het achterhalen van de factoren die het overgewicht veroorzaken en in stand houden. Sommige factoren hebben te maken met de maatschappij waarin we leven en zijn niet zo makkelijk te beïnvloeden. Vaak ook gaat het om factoren in iemands persoonlijke leven waar we wél grip op hebben.

Het basismodel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • De persoon met overgewicht staat centraal. Zijn wensen, mogelijkheden en behoeften zijn leidend. Hij houdt zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen.
  • Zorg en ondersteuning vinden plaats volgens de principes van stepped en matched care: de inzet is zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig, afgestemd op de hulpvraag.
  • De werkzaamheden van de professionals in het netwerk passen binnen hun huidige expertisegebied en hun reguliere bevoegdheden, een centrale zorgcoördinator (de CZC) bewaakt de samenhang.
  • Zorg en ondersteuning worden zoveel mogelijk gefinancierd vanuit bestaande kaders en wetten. Voor sommige onderdelen is het wenselijk de financieringsbronnen uit te breiden, bijvoorbeeld voor de rol van de CZC.

Naar het ‘Basismodel Netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas

Samenwerken in netwerken

Een netwerk is een niet-hiërarchisch samenwerkingsverband waarin verschillende organisaties en experts zich inzetten voor een doel of ambitie. Dat vraagt om een specifieke vorm van samenwerking: gedeeld netwerkleiderschap. Dit is een belangrijke rol in deze netwerkaanpak waarin elke partij medeverantwoordelijk is voor de gedeelde ambitie. Deze rol ligt dan ook niet bij één persoon, maar bij elk van de deelnemende partijen.

Iedere deelnemer in het netwerk vervult een leiderschapsrol doordat hij participeert, richting geeft, invloed uitoefent en verbindt. Bij gedeeld leiderschap voelen alle partijen zich ook samen verantwoordelijk. Zij geven richting en creëren ruimte voor initiatieven en inbreng van anderen.

Netwerken zijn vaak complex en dynamisch, zeker bij domeinoverstijgende vraagstukken. De partners hebben uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen en ambities. De wens om samen te werken is er wel, maar iedereen wil ook zijn eigen identiteit bewaren. Bovendien: het handelen van de ene partner heeft invloed op de andere, bijvoorbeeld omdat ze dezelfde bronnen gebruiken of omdat de keuzes van de één gevolgen hebben voor de ander. Dat vraagt om flexibiliteit en respect voor elkaars positionering en keuzes. In de handreiking besteden we meer aandacht aan netwerkleiderschap en wat daarbij komt kijken. Daar gaan we ook in op andere essentiële factoren bij het werken volgens het basismodel, zoals gemeentelijke betrokkenheid, draagvlak en continu leren.

Naar de ‘Handreiking

Tools

Basismodel

Met het basismodel kunnen beleidsmakers, bestuurders, managers en andere professionals op lokaal of regionaal niveau sluitende zorg en ondersteuning organiseren voor volwassenen met overgewicht en obesitas. Het basismodel vormt samen met de richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen (die binnenkort verschijnt) de kwaliteitsstandaard.
Download

Samenvatting basismodel

De samenvatting geeft professionals snel een overzicht van de inhoud van het basismodel zodat zij kunnen nagaan of de netwerkaanpak past bij hun lokale omgeving.
Download

Flyer basismodel

De flyer geeft professionals snel een overzicht van de inhoud en context van het basismodel.
Download

Figuren uit basismodel

De losse figuren uit het basismodel . Deze mogen, onder voorwaarden, gebruikt worden bij eigen uitingen.
Download

Handreiking

Met de handreiking kunnen initiatiefnemers onderzoeken of de netwerkaanpak in hun gemeente kans van slagen heeft. De handreiking geeft inzicht in het proces en belangrijke randvoorwaarden, zoals gemeentelijke betrokkenheid, voldoende draagvlak en gedeeld netwerkleiderschap.
Bekijken

Best practices - Rotterdam

De best practices laten zien hoe andere gemeenten de netwerkaanpak hebben opgezet en hoe het bij hen in de praktijk werkt.
Download

Best practices – ‘s-Hertogenbosch

De best practices laten zien hoe andere gemeenten de netwerkaanpak hebben opgezet en hoe het bij hen in de praktijk werkt.
Download

Casuïstiek - Naomi

Verhalen uit de praktijk die laten zien hoe de stapsgewijze aanpak werkt voor mensen met overgewicht of obesitas en welke inspanningen daarvoor nodig zijn van alle partijen. Deze casus beschrijft iemand met overgewicht, rugklachten en een hoge mate van zelfmanagement.
Download

Casuïstiek - Mehmet

Verhalen uit de praktijk die laten zien hoe de stapsgewijze aanpak werkt voor mensen met overgewicht of obesitas en welke inspanningen daarvoor nodig zijn van alle partijen. Deze casus beschrijft iemand met knieklachten die start met een gecombineerde leefstijlinterventie.
Download

Competentieprofiel centrale zorgcoördinator

De netwerkaanpak staat of valt met een goede invulling van de rol van centrale zorgcoördinator (CZC). Dit profiel laat zien welke competenties daarvoor nodig zijn.
Download

Partnertabel

De partnertabel geeft een overzicht van professionals die relevant kunnen zijn in de verschillende stappen van de aanpak en kan gebruikt worden voor lokale afspraken.
Download

Taken en verantwoordelijkheden

Een overzicht van alle professionals die een rol kunnen hebben in de netwerkaanpak en hun achtergrond en expertise, gerelateerd aan overgewicht en gebaseerd op wettelijke kaders, functieprofielen en opleidingseisen. Bevat een partnertabel die door het lokale netwerk ingevuld kan worden.
Download

Monitoring en evaluatie

Met dit hulpmiddel kunnen gemeenten het monitoren en evalueren inrichten op lokaal niveau.
Bekijken

Relatie Richtlijn en Basismodel

Een beschrijving van de samenhang tussen de Richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen en het Basismodel Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassen, en de daarin gebruikte terminologieën.
Download

Interviews symposium

In mei 2023 heeft PON het ‘Basismodel Netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas’ gelanceerd. Aansluitend vond een symposium plaats waarbij experts diverse relevante thema’s presenteerden voor het realiseren van een netwerkaanpak. Tijdens het symposium zijn korte interviews opgenomen.
Bekijken

RECHTEN
Bij gebruik van beelden uit het Basismodel Netwerkaanpak voor volwassenen met ovegewicht en obesitas.

Zowel verspreiden van als citeren uit het basismodel (tekst en/of beelden) moet altijd gebeuren onder vermelding van de volgende bron: Sijben M., Bolleurs C. en Freijer K.: Basismodel Netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas.

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), april 2023.

Gebruik van beelden uit het Basismodel Netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas in eigen documenten is toegestaan. Dan volstaat een bronvermelding zoals hierboven is aangegeven. Bij gebruik van beelden mogen alleen de juiste, ongewijzigde beelden gebruikt worden. Het integraal kopiëren van de volledige tekst en/of alle beelden uit de producten van het PON in eigen producten is niet toegestaan.

Ik ga akkoord